REFERENTIENORMEN

Richtlijn 2002/58/EG – betreffende de “verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie”

Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).

VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

Na de raadpleging van deze website kunnen gegevens van geïdentificeerde of identificeerbare mensen worden verwerkt. De verwerkingsverantwoordelijke is Colussi S.p.A., gevestigd te Via G. Spadolini, 5 – 20141 Milaan, Italië.

PLAATS VAN DE GEGEVENSVERWERKING en BEWAARTIJD

De verwerking verbonden aan de webservices van deze website vinden plaats in de genoemde vestiging van de Verwerkingsverantwoordelijke. De verwerking wordt uitsluitend verricht door uitdrukkelijk bevoegd personeel, of door eventuele derden die occasioneel onderhoud verrichten en in overeenstemming met artikel 28 AVG gegevensverwerkers worden genoemd. De verzamelde gegevens worden voor elk type verwerkt gegeven uitsluitend bewaard zolang dit nodig is voor de specifieke doeleinden, genoemd in het specifieke informatieverslag dat op de pagina’s van de website wordt weergegeven, en voor de verrichting van bijzondere diensten.

VERWERKTE GEGEVENSTYPEN

Navigatiegegevens

De informaticasystemen en softwareprocedures die voor de werking van deze website worden gebruikt, verwerven tijdens hun normale werking bepaalde persoonsgegevens, waarvan de transmissie impliciet verbonden is aan het gebruik van internetcommunicatieprotocollen.

Deze informatie wordt niet verzameld om aan geïdentificeerde betrokkenen te worden geassocieerd, maar kan gezien de aard gebruikt worden om gebruikers te identificeren aan de hand van verwerkingen en associaties met gegevens die in het bezit zijn van derden.

Hieronder vallen IP-adressen of domeinnamen van de computers die de gebruikers voor de verbinding met de website gebruiken, URI-adressen (Uniform Resource Identifier) van de vereiste ressources, het tijdstip waarop het verzoek is ingediend, de methode die gebruikt wordt om de aanvraag bij de server in te dienen, het formaat van het bestand dat als reactie is ontvangen, de numerieke code die de staat van de reactie van de server aangeeft (goed, fout, enz.) en andere parameters verbonden aan het besturingssysteem en de computeromgeving van de gebruiker.

Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het inzamelen van anonieme statistische informatie over het gebruik van de website, om de correcte werking ervan website te controleren. Deze gegevens worden onmiddellijk na de verwerking verwijderd. De gegevens kunnen gebruikt worden voor het vaststellen van de aansprakelijkheid in het geval van hypothetische cybercriminaliteit die de website zou kunnen schaden. De gegevens van de webcontacten blijven doorgaans niet langer dan zeven dagen behouden, tenzij in het geval van cybercriminaliteit.

Vrijwillig door de gebruiker verstrekte gegevens

De website bevat geen formulieren voor de inzameling van gegevens. Specifieke informatieverslagen worden achtereenvolgens genoemd of weergegeven op de pagina’s van de website die voor bijzondere, op aanvraag leverbare diensten (d.w.z. het gratis nummer in het deel contacten) bestemd zijn. De website beschikt tevens over een gratis nummer dat de gebruiker kan bellen voor informatie over onze producten. Als dit gratis nummer gebeld wordt, kan het bevoegde personeel van de verwerkingsverantwoordelijke het telefoonnummer van de beller zijn, tenzij de beller diens nummer anoniem heeft gemaakt. In geen enkel geval zal het bevoegde personeel het telefoonnummer opslaan, tenzij dit nodig is voor de behandeling van een specifieke aanvraag van de klant (bijv. als de klant wegens een specifieke aanvraag moet worden teruggebeld). De oproepen worden niet geregistreerd en in geen enkel geval zullen de ingezamelde persoonsgegevens bekend worden gemaakt. Desondanks informeren we u dat de persoonsgegevens kunnen worden gecommuniceerd aan derden die namens de Verwerkingsverantwoordelijke specifieke diensten verrichten, zodat de gebruiker een correcte en tijdige reactie kan worden geboden.

COOKIES

Cookies zijn kleine tekstbestanden die een bepaalde hoeveelheid aan informatie bevatten die tussen de website en de computer van de gebruiker (doorgaans diens internetbrowser) worden uitgewisseld. Ze worden voornamelijk gebruikt voor de werking van websites en om deze efficiënter te laten werken en tegelijkertijd de eigenaars van de website van informatie te voorzien. Er bestaan twee soorten cookies: sessiecookies en permanente cookies. Sessiecookies blijven een korte periode in de computer opgeslagen en worden geëlimineerd zodra de gebruiker de internetbrowser sluit. Hun gebruik is uitsluitend verbonden aan de overdracht van identificatiegegevens die aan de sessie verbonden zijn (dit zijn willekeurig door de server gegenereerde nummers) en voor een efficiënte en veilige navigatie binnen de website nodig zijn. Permanente cookies blijven echter tot een vooraf bepaalde vervaldatum in de computer van de gebruiker opgeslagen. Ze worden niet direct bij het sluiten van de internetbrowser verwijderd en maken het mogelijk dat door de gebruiker op de website gemaakte keuzes kunnen worden opgeslagen en informatie kan worden ingezameld over de pagina’s van de website die de gebruiker bezoekt, hoe vaak de website wordt bezocht en voor het traceren van het navigatiegedrag van de gebruikers, zodat hun ervaring op deze website kan worden verbeterd. Permanente en sessiecookies kunnen primair of van derden zijn. Dit hangt af van het feit of degene die de cookies op de computer van de gebruiker installeert de beheerder is van de website die de gebruiker bezoekt (zogenaamde primaire cookies) of een andere rol heeft (zogenaamde cookies van derden).

Door deze website gebruikte cookies

Deze website maakt gebruik van Google Analytics van Google Inc. en gebruikt daarom zowel primaire cookies als cookies van derden.

Google Analytics gebruikt cookies voor het inzamelen en analyseren van informatie over het gebruik van de websites die door de gebruiker worden bezocht. Raadpleeg voor meer informatie over cookies van Google Analytics en hun gebruik door Google Inc.:http://www.google.com/intl/it/policies/technologies/cookies/ , https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookies-usage,

informatie over het privacybeleid van Google Analytics op het adres: http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html 

In de onderstaande tabel geeft een gedetailleerde beschrijving van de cookies die momenteel in deze website zijn ingebouwd.

NAAM COOKIEVOORAF BEPAALDE VERVALDATUMTYPEBESCHRIJVING COOKIE
_gaDe standaard vervaldatum is ingesteld op 2 jaar.Analytisch van derden.Deze cookie is geassocieerd met Google Analytics en wordt gebruikt om gebruikers van elkaar de onderscheiden, door elke gebruiker te voorzien van een willekeurig gegenereerd identificatienummer. Wordt gebruikt voor het berekenen van het aantal bezoekers aan de pagina, de sessies en de gegevens voor het opstellen van een anoniem gemaakt statistisch analyseverslag.
_gidDe standaard vervaldatum is ingesteld op 24 uur.Analytisch van derden.Deze cookie is geassocieerd met Google Analytics en wordt gebruikt om gebruikers van elkaar de onderscheiden, door elke gebruiker te voorzien van een willekeurig gegenereerd identificatienummer. Wordt gebruikt voor het berekenen van het aantal bezoekers aan de pagina, de sessies en de gegevens voor het opstellen van een anoniem gemaakt statistisch analyseverslag.
_gatDe standaard vervaldatum is ingesteld op elke 10 minutenAnalytisch van derden.Deze cookie is geassocieerd met Google Analytics en wordt gebruikt om de toegangsverzoeken te versnellen.

Naast de cookies die in deze tabel zijn genoemd, maakt deze website ook gebruik van zogenaamde sessiecookies. Deze cookies worden niet permanent in de computer van de gebruiker opgeslagen en verdwijnen zodra de internetbrowser wordt gesloten. Ze hebben een zeer beperkt gebruik.

Cookiebeheer

Internetbrowsers bieden met hun instellingen doorgaans een controle over het merendeel van de cookies. We benadrukken echter dat de gedeeltelijke of volledige uitschakeling van technische cookies het gebruik van de functies van de website kan benadelen. Mocht de gebruiker van deze website of andere websites echter geen enkel type cookie op diens computer willen ontvangen, dan kan hij/zij het privacybeschermingsniveau verhogen in de instellingen van diens internetbrowser:

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie 
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it 
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allow-cookies 
Safari 6/7 Mavericks: https://support.apple.com/kb/PH17191?viewlocale=it_IT&locale=it_IT 
Safari 8 Yosemite: https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=it_IT&locale=it_IT 
Safari su iPhone, iPad, o iPod touch: https://support.apple.com/it-it/HT201265 

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

Deze website kan links of verwijzingen bevatten die toegang bieden tot andere websites, zoals bijvoorbeeld de sociale netwerken Facebook en Instagram. We informeren u bij deze dat de Verwerkingsverantwoordelijke geen controle uitoefent over de cookies of andere monitoringtechnologieën van deze websites en dat dit privacybeleid hierop niet van toepassing is.

VRIJWILLIGE VERSTREKKING VAN GEGEVENS

De gebruiker kan vrijwillig diens persoonsgegevens verstrekken, met uitzondering van de navigatiegegevens. Het is echter mogelijk dat de vereiste diensten niet kunnen worden geleverd als deze gegevens niet worden verstrekt.

VERWERKINGSWIJZE en BEWAARTIJD

De persoonsgegevens worden ook aan de hand van geautomatiseerde systemen verwerkt. De Verwerkingsverantwoordelijke heeft alle minimale veiligheidsmaatregelen getroffen die door de wet worden voorgeschreven en heeft zich daarbij laten inspireren door de belangrijkste internationale normen. De Verwerkingsverantwoordelijke heeft tevens extra veiligheidsmaatregelen getroffen die de risico’s verbonden aan de geheimhouding, beschikbaarheid en totaliteit van de verwerkte persoonsgegevens tot een minimum beperken.

DELEN, COMMUNICATIE EN VERSPREIDING VAN GEGEVENS

De verzamelde gegevens kunnen worden overgedragen of bekendgemaakt aan andere bedrijven die namens de verwerkingsverantwoordelijke activiteiten verrichten die nauw verbonden zijn aan en belangrijk zijn voor de levering van d dienst, waaronder So.Gest.I. S.r.l., onderdeel van de Colussi Groep, die zich bezighoudt met het beheer van de persoonsgegevens van de gebruikers die zich op hebben geregistreerd op de website van de Colussi Groep, maar ook het beheer van informaticasystemen waarin deze worden opgeslagen. De persoonsgegevens die verstrekt worden door gebruikers die om informatiemateriaal (brochures, informatiemateriaal. Enz.) vragen, worden uitsluitend gebruikt om de vereiste dienst of prestatie te leveren. Deze persoonsgegevens worden uitsluitend aan derden bekendgemaakt als dit daadwerkelijk voor dit doeleinde noodzakelijk is (bedrijven die de het materiaal in enveloppen doen, etiketteren en verzenden). Buiten deze gevallen om, zullen de persoonsgegevens niet worden bekendgemaakt, tenzij dit contractueel of wettelijke is voorzien, en uitsluitend na specifiek toestemming te hebben verkregen van de betrokkene.

Vanuit dit opzicht kunnen persoonsgegevens worden doorgegeven aan derden, maar uitsluitend in het geval dat:

a) uitdrukkelijk toestemming is verleend voor het delen van de persoonsgegevens met derden;
b) de informatie daadwerkelijk met derden moet worden gedeeld om de vereiste dienst te kunnen leveren;
c)  dit nodig is om aan verzoeken van de rechtelijke macht of openbare veiligheid te kunnen voldoen.

Geen enkel gegeven dat van de webservice afkomstig is, zal worden verspreid.

RECHTEN VAN DE BETROKKENEN

De wetgeving ter bescherming van persoonsgegevens biedt de betrokkenen uitdrukkelijk een aantal rechten. Overeenkomstig de artikelen 15 en verder van de Verordening (EU) 2016/679 heeft elke betrokkene recht op bevestiging van het wel of niet bestaan van desbetreffende gegevens, het verkrijgen van informatie over de oorsprong van de gegevens en de doeleinden en wijzen van de behandeling, de bijwerking, rectificatie of aanvullingen van de persoonsgegevens, alsmede de verwijdering ervan als ze in tegenstrijd met de wet worden verwerkt of een van de redenen beschreven in artikel 17 van de Verordening (EU) 2016/679 heerst.

WIJZIGINGEN AAN DIT PRIVACYBELEID

De verwerkingsverantwoordelijke controleert regelmatig diens beleid met betrekking tot de privacy en veiligheid en herziet deze, indien nodig, naar aanleiding van normatieve, organisatorische of door de technologische evolutie bepaalde wijzigingen. Mocht dit beleid worden gewijzigd, dan zal de nieuwe versie op deze pagina van de website worden gepubliceerd.

VRAGEN, KLACHTEN, TIPS EN LATEN GELDEN VAN RECHTEN

Iedereen die meer informatie wil ontvangen, een bijdrage wil leveren met tips, klachten wil indienen of dit privacybeleid wil aanvechten met betrekking tot de wijze waarop het bedrijf de persoonsgegevens verwerkt en om diens rechten, die door de norm betreffende de bescherming van persoonsgegevens voorzien worden, te laten gelden, kan zich schriftelijk richten tot de verwerkingsverantwoordelijke,  Sapori 1832, gevestigd te Via G. Spadolini, 5 – 20141 Milaan, Italië ofwel door een e-mail te sturen aan 

WETGEVING EN JURISDICTIE

De interpretatie en uitvoering van deze voorwaarden worden geregeld door de Italiaanse wetgeving. Het Gerechtshof van Milaan (Italië) is exclusief bevoegd om elk geschil dat deze voorwaarden betreft te behandelen. De verwerkingsverantwoordelijke behoudt zich het recht voor om urgente oplossingen te vinden bij elk ander gerechtshof, ook in het buitenland, als diens interesses en rechten moeten worden beschermd